eeserwold

Stedenbouwkundige beschrijving

Stedenbouwkundige beschrijving

De bebouwingsmogelijkheden van de woon-werk kavels worden naast het bestemmingsplan getoetst aan een stedenbouwkundige beschrijving. Onderstaand is de stedenbouwkundige schets weergegeven waarop eea is gevisualiseerd.

 

 

 

Nadere toelichting:

Rooilijn Eesveenseweg

Aan de zijde van de Eesveenseweg is een rooilijn bepaald. Deze is afgeleid van de rooilijnen van de hoofdbebouwing van de bestaande kavels 34 en 36. De afstand van de rooilijn bedraagt vanaf de as van de Eeesveenseweg 27 tot 28 meter (afhankelijk van geringe afwijkingen in het verloop). Op de tekening zijn voor het bepalen de rooilijn de hoekpunten van de hoofdbebouwing op de kavels 34 en 36 gehanteerd.

De nieuwbouw mag deze lijn niet overschrijden, wel is een teruggelegen positie mogelijk.

 

Rooilijn Eeser Campus

Ook aan de zijde van Eeser Campus is een rooilijn bepaald. Deze ligt 38 meter achter de rooilijn Eesveenseweg (vanaf de Esveenseweg gerekend). Deze lijn ligt in het verlengde van de achtererfgrens van kavel 36. Door deze positionering kan de groenstrook achter kavel 36 langs de nieuwe ontwikkeling van de drie kavels woorden doorgezet. De groenstrook wordt 10 meter breed.

Ook bij deze rooilijn geldt dat de lijn niet mag worden overschreden, maar dat een teruggelegen positie mogelijk is.

 

Bebouwings mogelijkheden

Op de drie nieuwe kavels kavels (34a, 34b en 34c) zijn per kavel twee hoofdgebouwen mogelijk. Deze worden gesitueerd binnen de hierboven beschreven rooilijnen.

Aan de zijde van de Eesveenseweg kan een hoofdgebouw met de bestemming wonen worden opgericht. Deze woning mag maximaal 750 m3 bevatten. Dit komt bijvoorbeeld overeen met een volledige begane grondlaag van 10 meter breedte en een diepte van 12,5 meter (375 m3) met een ruime kap (310 m3) plus een garage (54 m3). De bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter.

Het is wenselijk een afstand van minimaal 3 meter tot de zijdelingse erfgrenzen aan te houden.

 

Achter de woning kan een bedrijfsgebouw worden opgericht. Dit bedrijfsgebouw mag een oppervlak van minimaal 125 m2 tot maximaal 300 m2 beslaan. Dit bouwvlak kan tot twee lagen met een kap worden bebouwd.

De afstand tussen de woning en het bedrijfsgebouw bedraagt minimaal 1 meter. De afstand van het bedrijfsgebouw tot de zijdelingse kavelgrenzen is ook hier gesteld op minimaal 3 meter. Ook voor deze bebouwing geldt een maximum bouwhoogte van 9 meter.

De kavels worden ontsloten vanaf de Beukenhof op Eeser Campus. De precieze plek van de kaveltoegang kan vrij bepaald worden. Het parkeren voor zwel de woning als het bedrijf wordt op eigen terrein afgewikkeld.

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een suggestie voor een terreinindeling getekend. Deze is alleen bedoeld als verkenning van de mogelijkheden binnen de bepalingen zoals die in het bestemmingsplan en in deze notitie zijn vastgelegd, maar andere indelingen zijn mogelijk, mits die ook binnen de randvoorwaarden passen.

Bij de proefverkaveling is uitgegaan van haakse grondvlakken voor de bebouwing. Daar de uitwendige begrenzingen van het terrein niet geheel evenwijdig en haaks zijn is ook een indeling met niet haakse grondvlakken mogelijk, met name geldt dit bij de zuidelijke kavel die binnen de rooilijnen een groter trapeziumvormig bouwvlak heeft dan de ander kavels.

             

Architectuur

Voor het architectuurbeeld van de woningen wordt aangesloten op de karakteristiek van de oostelijke bebouwing langs de Eesveenseweg, zoals deze is toegepast in de hoofdbebouwing op de kavels 34 en 36. Deze architectuur wordt bepaald door ruime villa’s, bestaande uit een volle grondlaag in metselwerk met daarboven een stevige beeldbepalende kap, met antracietkleurige pannen. De kappen van de nieuwbouw zullen moeten aansluiten bij hellingen van de naastliggende woningen. Bij de traditionele architectuur van de woningen horen witte kozijnen. 

De woning Eesveenseweg 34 heeft een dwarskap, Eesvenseweg 36 heeft een langskap (ten opzichte van de Eesveenseweg). Beide zijn mogelijk. De dakkapel van 36 verfraait de uitstraling van de in wezen eenvoudige architectuur. Wolfskappen worden afgeraden.

Het is wenselijk de traditionele verticale raampartijen van de begane grondlagen van de bestaande bouw ook in de nieuwbouw toe te passen.  

 

Het heeft de voorkeur bij de bedrijfsgebouwen aan te sluiten op de traditionele architectuur van het hoofdgebouw (de bijbehorende woning aan de zijde van de Eesveenseweg).

Het kleurgebruik is beheerst en terughoudend met de nadruk op een stemmige hoofdkleur, bijvoorbeeld door een frisrode baksteen toe te passen, zoals op Eeser Campus gangbaar is..

 

Tuinaanleg

Bij de bouwaanvragen behoort een inrichtingsplan voor de gehele kavel te worden geleverd.

 

De voortuinen langs de Eesveense weg worden afgestemd op de tuininrichting van de naastliggende kavels 34 en 36. Dit vraagt een vergelijkbare beplantingskarakteristiek. De naastliggende tuinen hebben een inrichting met bomen, bosschages en hagen, op een onderbegroeiing van gras. Uit de drie opgaande inrichtingselementen ( bomen, bosschages en hagen) kan een keuze worden gemaakt. Er kan een combinatie worden toegepast, maar het is ook mogelijk alleen bomen op gras toe te passen.

De parkeerplaatsen worden in het inrichtingsplan voor de tuinen opgenomen.

Indien in de tuinen bebording voor logo’s en belettering wordt toegepast dan worden deze elementen op een terughoudende wijze in de tuinontwerpen geïntegreerd. Het verdient echter de voorkeur de reclame uiting te integreren in het bouwplan van het bedrijfsgedeelte

Aan de zijde van Eeser Campus worden in de groenstrook in ieder geval bomen geplaatst. Ook hier wordt voor een evenwichtig beeld de aanleg onderling afgestemd.

 


© Roelofs Planontwikkeling
Disclaimer
Eeserwold homepage
Realisatie: Sweb